رادیوگرافی ها معمولا به عنوان اشعه ی ایکس شناخته می شوند و ابزار بسیار با اهمیتی هستند که به دندانپزشک کمک می کنند که تشخیص مناسبی از نیازهای سلامت دهان و دندان به دست آوررد. رادیوگرافی ها به دندانپزشک اجازه می دهند که بتواند آنچه که با چشم نمی توان